ZAPRASZAMY W KAŻDĄ SOBOTĘ OD GODZ. 12.40
 

REGULAMIN " KONCERT ŻYCZEŃ DLA CIEBIE "

emitowany na antenie TV NTL w każdą sobotę od godz. 12.40

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem organizującym audycję pt. "Koncert Życzeń dla Ciebie ", emitowanego na antenie telewizji TV NTL jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PROBOX z siedzibą w ( 40-101 ) Katowicach przy ul. Chorzowskiej 73 a, zwana dalej Organizatorem.

 2. Zamawiającym jest każda osoba fizyczna, która złoży zamówienie na złożenie życzeń :

  - pod numerem telefonu + 048 531 887 887

  - a-miala zyczenia@szlagierow.pl

  - osobiście w siedzibie Organizatora

 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

§2 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie na złożenie życzeń musi zawierać:
  • Imię i nazwisko Zamawiającego
  • Dane adresowe Zamawiającego
  • Preferowaną datę emisji nie krótszą niż 30 dni od daty złożenia zamówienia

 2. Zamawiający   może wybrać utworu towarzyszącemu życzeniom, jednak ostateczna decyzja o wyborze utworu należy do Organizatora.

 3. Zamówienie na złożenie życzeń może dotyczyć tylko jednej okazji, odnoszącej się do tych samych solenizantów, jubilatów. Organizator zastrzega sobie prawo emisji wyłącznie jednych życzeń.

  §3 PŁATNOŚĆ , REKLAMACJE

  1.Składanie życzeń za pośrednictwem Organizatora odbywa się odpłatnie. Opłata za emisję wynosi odpowiednio 80 zł brutto. Opłatę można uiścić w siedzibie Organizatora bądź przelewem na jego konto bankowe :

  MBank :
  67 1140 2017 0000 4002 1072 2892
  PROBOX SP. Z O.O. ( 40-101 ) Katowice, ul. Chorzowska 73a

  2. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania adresata życzeń.

  3. Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 10 dni przed emisją życzeń .

  4. Treść życzeń musi pozostawać w związku z tematyką audycji.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do emitowania na antenie tylko tych życzeń, które nie odbiegają od norm powszechnie uznanych za kulturalne oraz nie naruszają obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa oraz dóbr osób trzecich.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych oraz poprawienia składni języka polskiego bądź gwary śląskiej, nie ingerujących jednocześnie w główną treść zamówienia.

  7. W przypadku zmiany ramówki przez telewizję lub wystąpienia problemów technicznych związanych z emisją programu "Koncert Życzeń dla Ciebie" na antenie TV NTL Zamawiający ma prawo do zwrotu wpłaty za życzeń lub wykorzystania przy innych okazjach.

  8. Reklamacje uwzględniane są do 30 dni od daty emisji programu w siedzibie Organizatora,

  telefonicznie +48 531 887 887 lub drogą elektroniczną : zyczenia@szlagierowo.pl

  §4. PRZESYŁANIE POZDROWIEŃ ( SMS PREMIUM )

  1. Widzowie „Koncertu Życzeń dla Ciebie” emitowanego na antenie Telewizji TV NTL mogą przesyłać pozdrowienia. Aby poprawnie przesłać pozdrowienia należy wysłać SMS pod numer 73068 o treści: LSSDLA oraz dołączyć treść pozdrowień np. „LSSDLA Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam”

  2. Treść SMS-a nie może przekraczać 160 znaków wliczając w to: skrót LSSDLA, spacje, emotikony, znaki interpunkcyjne, etc.

  3. W treści pozdrowień nie należy używać polskich znaków. (np. chcąc przesłać pozdrowienia widz powinien wysłać SMS pod numer 73068 o treści:„LSSDLA Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam”

  4. Pozdrowienia może wysyłać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.

  5. Każdy widz może wysyłać dowolną ilość pozdrowień.

  6. Koszt jednego SMS-a to 3 zł netto powiększony o 23 % podatek od towarów i usług VAT.

  7. Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.

  8. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów: (T-mobile, Plus, Play, Orange) .

  9. Pozdrowienia wyemitowane zostaną podczas audycji „Koncert Życzeń dla Ciebie” o dacie emisji Organizator poinformuje sms-em Wysyłającego.

  10. System SMS-owy sprawdza poprawność treści następnie zapisuje pozdrowienia w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

  11. Organizator ma prawo weryfikacji i oceny treści pozdrowień, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do systemu sms-owego z powodów technicznych niezależnych od Organizatora, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.

  13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń realizacji pozdrowień związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.

  14. SMS nie może zawierać treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego ,numerów telefonów jak wszelkich również treści reklamowych i marketingowych .

  15. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania pozdrowień wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego bez prawa ze strony wysyłającego dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Organizator ma prawo zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

  16. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień o charakterze reklamowym, komercyjnym lub zawierających oznaczenie firmy, osób prawnych czy instytucji lub też zawierających oznaczenia wskazujące lub sugerujące związek z konkretnymi podmiotami.

  17. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień kierowanych do kandydatów w wyborach lub zawierających treści o charakterze politycznym.

  18. Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść SMS-ów, w takim zakresie by były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego bądź gwary śląskiej (w przypadku pozdrowień w gwarze śląskiej), nie naruszając jednocześnie głównej treści pozdrowień. Emitowane będą wyłącznie pozdrowienia w języku polskim lub gwarze śląskiej.

  19. W przypadku gdy czas emisji nie pozwoli na wyemitowanie wszystkich pozdrowień w poszczególnych programach, prawo wyboru pozdrowień emitowanych w trakcie programu należy do Organizatora lub podmiotu wskazanego przez Organizatora.

  20. Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji pozdrowień zgodnie z czasem emisji programów.

  22. Pozdrawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem emisją pozdrowień podczas Audycji.

  23.   Regulamin dostępny jest na stronie:   http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium,

  24.   Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy :   http://www.dotpay.pl/reklamacje , zyczenia@szlagierowo.pl lub pod   numerem telefonu

  +48 531 887 887
  Podmiot odpowiedzialny za przekazywanie pozdrowień :
  Firma PROBOX sp.z o.o., 40-101 Katowice ul. Chorzowska 73 a

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

   informacja o danych osobowych na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, który wykorzystuje Państwa dane osobowe, jest PROBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 73.

2. Jak skontaktować się , aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail: zyczenia@szlagierowo.pl

adres : PROBOX SP. ZO.O.O 40-101 KATOWICE UL.Chorzowska 73 a

3. Państwa dane posiadamy?

Otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zamówienia, a także później, w związku z wykonywaniem umowy i dokonywanymi przez Państwo zamówień .

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez PROBOX sp. z o.o.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonaniem umowy z Państwem, w tym do:umożliwienia świadczenia - usługi drogą elektroniczną w tym dokonywania transakcji i płatności ;

  - realizacji umów sprzedaży zawartych z Probox sp. z o.o. w związku z zamawianymi życzeniami w „Koncercie Życzeń dla Ciebie” emitowanych na antenie Telewizji NTL ;

  - obsługi reklamacji dotyczących „Koncertu Życzeń dla Ciebie”

  - marketingowymi, poprzez e-mail oraz telefon, konkursy promocje;

  - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki został potwierdzony. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane osobowe od Państw archiwizujemy :

 • adres e-mail, telefon, imię i nazwisko ;

 • dla firm adres e-mail, telefon, imię i nazwisko adres do przesłania zamówienia nip i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Wycofanie danych :,

 • Rezygnacja z usług PROBOX SP. Z O.O.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi w związku przetwarzaniem danych osobowych do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

(adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji bank, biuro rachunkowym .

8. Czas przechowywania danych osobowych ?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas maksymalny czas 5 lat od dnia zakończenia umowy obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach podatkowych i rachunkowych.


§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia audycji "Koncert Życzeń dla Ciebie " w każdym czasie i bez podania przyczyny

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.