Regulamin SMS-owy


dotyczący głosowania na teledyski „Listy Śląskich Szlagierów”

  Konkurs przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów .

  Aby zagłosować na wybrany teledysk muzyczny należy wysyłać SMS pod numer 71068 (Polska) :

LSSTOPXXXX”, gdzie „XXXX” to kod przypisany utworowi muzycznemu, na który chce się oddać głos.

Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się na teledysku emitowanym w telewizji NTL Radomsko, oraz w

serwisach internetowych www.listaslaskichszlagierow.com

https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie : Nowości Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów

następnie utwór muzyczny pojawia się na antenie stacji radiowych SUD i FEST w radiowej Liście Śląskich Szlagierów

(np. chcąc zagłosować na teledysk numer 3541 należy wysłać SMS o treści LSSTOP 3541).

  3. Koszt jednego SMS to: 1 zł + 23% VAT / 1,23 brutto (Polska) .

  4. Usługę Premium SMS obsługuje Mobiltek . 

  5. Każdy widz może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.

  6. Głosować może każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.

  7. Propozycje do „Listy Śląskich Szlagierów” przedstawiane są  na kanale YouTube LŚS  na PlayLiście:

    https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie : Nowości Propozycje do Listy Śląskich Szlagierów

  8. Notowania „Listy Śląskich Szlagierów” są tworzone na podstawie SMS-ów wysyłanych od niedzieli do niedzieli (do godziny 24:00 włącznie).

  9. SMS-y wysłane po 24:00 w niedzielę, są uwzględniane w następnym notowaniu.

  10. Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

  11. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.2 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

  12. Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do producenta z powodów technicznych niezależnych od producenta, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.

  13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń w dostarczaniu SMS-ów związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.

  14. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu , oraz do zmiany cen sms-ów.

  15. Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionym w pkt. 7,8.

  16. Regulamin dostępny jest na stronie https://mobiltek.pl/  www.listaslaskichszlagierow.com ;

  17. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

  18. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy :https://mobiltek.pl/reklamacje/ , redakcja@listaslaskichszlagierów.com lub pod numerem telefonu 32 7900900.
  Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:
  Firma PROBOX sp.z o.o. ,40-101 Katowice ul.Chorzowska 73 a .

  19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.