REGULAMIN PLEBISCYTU SMS-OWEGO POD NAZWĄ

WYKONAWCA, SZLAGIER, TELEDYSK 2020 roku LŚS”

1. Organizatorem plebiscytu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PROBOX z siedzibą w (40-101) Katowicach ul.Chorzowska 73a.

NIP 634 271 07 71 REGON 241117280, KRS0003243, RE49,

2. Plebiscyt przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów

-Szlagierowo.pl i jest to plebiscyt na:Wykonawcę, Szlagier i Teledysk 2020 roku

w plebiscycie nie są przewidziane nagrody.

3. Plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.

4. Głosowanie trwa od 01 lutego do 25 lutego 2021 roku do godziny 20.00

- ogłoszenie w czasie audycji/koncertu 27 lutego 2021r.,

5. Głosować mogą osoby pełnoletnie, upoważnione do korzystania z

telefonów komórkowych z których nadesłano głosy ( SMS-y ).

SMS-y wysyła się na*numer 7168*.
Koszt SMS-a 1,23 zł. brutto (jeden złoty, dwadzieścia trzy grosze brutto).
Usługę Premium SMS obsługuje , Centrum

Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A.

6. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play,

Orange). Operatorzy usług SMS-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2

wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60

sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak

również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych,

oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru

telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto

powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i

blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

7. Plebiscyt promowany jest na antenie telewizji TVC(NTL Radomsko),
w stacjach radiowych Fest i Sud oraz na :

http://www.listaslaskichszlagierow.com/  ,

http://www.szlagierowo.pl

https://www.facebook.com/ListaSlaskichSzlagierow/  

https://www.youtube.com/user/ListaSlaskichSzlagie  

8.Za wszelkiego rodzaju opóźnienia czy błędy wynikające z przyczyn

technicznych leżących po stronie operatorów sieci telefonii komórkowych

organizator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Nie ma ograniczeń co do ilości nadesłanych głosów z jednego numeru telefonu.

10. Chcąc zagłosować należy w treści SMS-a wpisać:

na wykonawcę roku:
-LSSTOP KOD TELEDYSKU, WR
(np.: LSSTOP 1234 WR )

*skrót liter WR oznacza Wykonawca Roku*

na szlagier roku:
-LSSTOP, KOD TELEDYSKU, SR

(np.: LSSTOP 1234 SR )*

*skrót liter SR oznacza Szlagier Roku*

na teledysk roku:

-LSSTOP, KOD TELEDYSKU, TR

(np.: LSSTOP 1234 SR )*

*skrót liter TR oznacza Teledysk Roku.*

11. W plebiscycie biorą udział tylko i wyłącznie wykonawcy i teledyski

wymienieni w niniejszym regulaminie , wszelkie informacje na temat

nazwisk, nazw wykonawców oraz kodów teledysków umieszczone są na stronie

www.listaslaskichszlagierow.com , www.szlagierowo.pl

12. Za głosy nieważne uważane będą takie, których treść nie pozwala na

jednoznaczne określenie na jaką kategorie zostały oddane lub treść ich w

ogóle nie jest związana z plebiscytem.

13. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.10

a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i

inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z

dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na

potrzeby związane z prowadzeniem programu.

14. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem

kuriera lub doręczać osobiście na adres biura Organizatora z dopiskiem

konkurs bądź wysyłać na adres e-mail: redakcja@szlagierowo.pl  do 13.03.2021r.

15. Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a

akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

16. Reklamacje dotyczące działania usługi SMS należy zgłaszać pisemnie

na adres siedziby Organizatora z dopiskiem plebiscyt lub na adres

e-mail: reklamacje@mobiltek.pl" ;

Niniejszy Regulamin w okresie trwania konkursu opublikowany jest na

stronie internetowej pod adresem:

http://www.listaslaskichszlagierow.com , www.szlagierowo.pl

oraz  dostępny w siedzibie Organizatora na żądanie Uczestnika

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają

ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.